Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 66/21
Wyrok z dnia 20 grudnia 2022 r.
Wysokość kary pieniężnej za przekazanie po terminie kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Andrzej Zielonacki(S)
K 12/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Jurysdykcja w sprawach dotyczących dochodzenia od obcego państwa roszczeń z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości; immunitet jurysdykcyjny państwa.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
SK 78/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Blankietowy charakter normy prawnej zawartej w art. 97 kodeksu wykroczeń, który odsyła do prawa o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Justyn Piskorski(S)
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
P 3/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 grudnia 2022 r.
Status Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jako sądu.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski(S)
Wojciech Sych
Michał Warciński
SK 18/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 grudnia 2022 r.
Nabycie w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności przesyłu przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę przesyłowego.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych(S)
P 5/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 października 2022 r.
Ograniczenia obciążeń regulacyjnych wobec klientów banku.
Skład orzekający:
Rafał Wojciechowski(P)
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Michał Warciński(S)
K 4/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2022 r.
Konstytucyjność przepisów normujących instytucję przejściowego ryczałtu od dochodów.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Wojciech Sych
Rafał Wojciechowski(S)
SK 53/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 października 2022 r.
Procedura odwoławcza w procesie zaskarżania uwag prezesa sądu - odwołanie do nieobowiązującego przepisu.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Justyn Piskorski
Wojciech Sych(S)
Bogdan Święczkowski
SK 65/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 czerwca 2022 r.
Bieg okresu warunkowego zawieszenia wykonania kary.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Justyn Piskorski(S)
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
Wojciech Sych
P 8/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zasady wymierzania kary pieniężnej za wprowadzenie do obrotu oleju napędowego nie spełniającego wymagań jakościowych.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski(S)
Jakub Stelina
Andrzej Zielonacki
SK 2/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Zaskarżalność zarządzenia prezesa sądu w przedmiocie odmowy wyznaczenia pełnomocnika z urzędu dla pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski(S)
Julia Przyłębska
SK 133/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości gruntów stanowiących lasy, nad którymi przebiegają linie elektroenergetyczne, zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Krystyna Pawłowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Rafał Wojciechowski(S)
SK 60/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 czerwca 2022 r.
Brak możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie stosowania kontroli operacyjnej przez osobę wobec, której kontrola ta była stosowana .
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Stanisław Piotrowicz(S)
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Jakub Stelina
SK 32/19
Wyrok z dnia 22 czerwca 2022 r.
Brak możliwości złożenia, przez osobę najbliższą, zażalenia na zarządzenie prokuratora nieuwzględniające jej wniosku o kontakt telefoniczny z osobą tymczasowo aresztowaną.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Wojciech Sych(S)
Andrzej Zielonacki
K 5/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 czerwca 2022 r.
Uprawnienie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do oceny treści stosunków cywilnoprawnych stanowiących tytuł ubezpieczenia społecznego.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Stanisław Piotrowicz
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina
Bogdan Święczkowski(S)
P 3/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 czerwca 2022 r.
Rozpoznawanie odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez sądy powszechne.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Krystyna Pawłowicz(S)
Justyn Piskorski
Wojciech Sych
Michał Warciński
SK 9/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 31 maja 2022 r.
Wyłączenie zastosowania przepisów kodeksu pracy wobec osób wykonujących czynności pomocnicze na podstawie umów cywilnoprawnych.
Skład orzekający:
Rafał Wojciechowski(P)
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Michał Warciński(S)
SK 88/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Ograniczenie w opłacaniu składek emerytalno-rentowych w przypadku pobierania świadczenia pielęgnacyjnego - warunki uzyskania prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Krystyna Pawłowicz
Julia Przyłębska
Jakub Stelina(S)
Michał Warciński
SK 76/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Definicja podróży służbowej; warunki oraz sposób ustalania należności dla kierowców samochodów ciężarowych.
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych
Bogdan Święczkowski(S)
K 20/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
Prawo do zwiększonego wynagrodzenia lub zwiększonego wymiaru czasu wolnego za pracę wykonywaną na polecenie przełożonego w godzinach nadliczbowych.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Mariusz Muszyński
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina(S)
Wojciech Sych(S)
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
K 12/20
Wyrok z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Uniemożliwienie wydania przepisów porządkowych przez organy j.s.t. w drodze uchwały na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym, ze względu na uregulowanie danej kwestii w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Wojciech Sych
Andrzej Zielonacki(S)
SK 53/20
Wyrok z dnia 27 kwietnia 2022 r.
Brak możliwości kontroli instancyjnej zarządzenia prezesa sądu o braku sprzeczności interesów kilku podejrzanych reprezentowanych przez jednego obrońcę.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
Jakub Stelina
Jarosław Wyrembak
SK 6/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 marca 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska(S)
Bartłomiej Sochański
SK 14/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 marca 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Krystyna Pawłowicz(P)
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska(S)
Bartłomiej Sochański
SK 71/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 30 marca 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
Skład orzekający:
Stanisław Piotrowicz(P)
Krystyna Pawłowicz
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska(S)
Bartłomiej Sochański
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej