Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 80/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 8 marca 2023 r.
Orzekanie przez referendarza sądowego.
SK 85/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 1 marca 2023 r.
Przepadek materiałów i narzędzi, jak również środków technicznych, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, stanowiących własność osoby trzeciej.
U 3/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 28 lutego 2023 r.
Sposób sporządzania deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowalnych, zasady wprowadzania do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów budowlanych.
SK 19/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 lutego 2023 r.
Obniżenie premii zalesieniowej stanowiącej rekompensatę za wyłączenie części gospodarstwa rolnego z produkcji rolnej.
P 8/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 lutego 2023 r.
Stosowanie sankcji karnych w stosunku do żołnierzy zawodowych, którzy dopuścili się samowolnego opuszczenia swojej jednostki lub wyznaczanego miejsca przebywania albo pozostają poza nim samowolnie.
SK 58/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 21 lutego 2023 r.
Uzależnienie wysokości taryfowego wynagrodzenia pełnomocnika z urzędu w sprawie o alimenty od tego, którą stronę postępowania o alimenty on reprezentuje i od wyniku procesu.
SK 12/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 lutego 2023 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
SK 71/20
Wyrok z dnia 15 lutego 2023 r.
Dwukrotne opodatkowanie tego samego zdarzenia podatkowego – definicja wspólnego przedsięwzięcia.
SK 2/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 31 stycznia 2023 r.
Brak definicji pojęcia „względy techniczne” i opodatkowanie nieruchomości nawet wówczas, gdy nie są one wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
K 10/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 31 stycznia 2023 r.
Obligowanie diagnosty laboratoryjnego do opłacenia kosztów całego szkolenia specjalizacyjnego oraz Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych ze środków własnych.
SK 83/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 25 stycznia 2023 r.
Postępowanie dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii - tryb zaskarżania orzeczeń; kontrola postępowania wyjaśniającego.
SK 50/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 stycznia 2023 r.
Sporządzanie uzasadnień orzeczeń sądowych w ramach tzw. transkrypcji.
SK 79/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 stycznia 2023 r.
Podział gminy na okręgi wyborcze skutkujący dysproporcją między liczbami mieszkańców tych okręgów przypadającymi na pojedyncze mandaty przedstawicielskie co przekłada się na różną siłę głosów wyborców.
SK 18/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 stycznia 2023 r.
Zaskarżalność postanowienia oddalającego skargę na czynności komornika.
SK 66/21
Wyrok z dnia 20 grudnia 2022 r.
Wysokość kary pieniężnej za przekazanie po terminie kwartalnego sprawozdania podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
K 12/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Jurysdykcja w sprawach dotyczących dochodzenia od obcego państwa roszczeń z tytułu zbrodni wojennych, ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości; immunitet jurysdykcyjny państwa.
K 43/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Dochody jednostek samorządu terytorialnego - sprawozdawczość budżetowa.
SK 16/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
SK 81/21
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Złożenie ponaglenia w toku postępowania jako warunek stwierdzenia przewlekłości postępowania administracyjnego.
SK 78/21
Wyrok z dnia 20 grudnia 2022 r.
Koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu.
SK 78/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 grudnia 2022 r.
Blankietowy charakter normy prawnej zawartej w art. 97 kodeksu wykroczeń, który odsyła do prawa o ruchu drogowym oraz przepisów wykonawczych.
P 2/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Finansowanie partii politycznych – odrzucenie przez PKW sprawozdania finansowego – przyjmowanie środków finansowych ze źródeł niedozwolonych.
K 49/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Straż gminna – pozbawienie możliwości ujawniania naruszeń przepisów prawa ruchu drogowego przy wykorzystaniu urządzeń rejestrujących.
SK 130/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 grudnia 2022 r.
Zwolnienie podatkowe w przypadku przekazania środków pieniężnych w formie notarialnej umowy darowizny pod warunkiem zgłoszenia nabycia.
P 6/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 grudnia 2022 r.
Wyłączenie z definicji lokatora osoby będącej poprzednim właścicielem zajmowanego lokalu, która utraciła tytuł własności do tego lokalu w toku postępowania egzekucyjnego na podstawie postanowienia o przysądzeniu własności.
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej