Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
P 2/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 marca 2024 r.
Uzależnienie możliwości wydania wyroku łącznego od tego, czy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw zanim zapadł pierwszy wyrok.
Skład orzekający:
Rafał Wojciechowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Jarosław Wyrembak(S)
Andrzej Zielonacki
SK 2/24
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 marca 2024 r.
Obowiązkowe szczepienia ochronne.
Skład orzekający:
Bogdan Święczkowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Bartłomiej Sochański
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
SK 45/23
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 marca 2024 r.
Obowiązkowe szczepienia ochronne.
Skład orzekający:
Rafał Wojciechowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Krystyna Pawłowicz
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
K 25/23
Postanowienie - umorzenie z dnia 15 lutego 2024 r.
Określenie sposobu ustalenia podstawy wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów na rok 2023.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski(S)
P 1/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 31 stycznia 2024 r.
Zróżnicowanie sytuacji podatników należących do kręgu osób najbliższych w zależności od przedmiotu darowizny; ograniczenie dysponowania przedmiotem darowizny.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Bogdan Święczkowski
SK 109/20
Wyrok z dnia 13 grudnia 2023 r.
Zróżnicowanie prawa do świadczenia przedemerytalnego w zależności od tego, czy okresy uprawniające do tego świadczenia są przerywane bądź nieprzerwane.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki(S)
P 20/19
Wyrok z dnia 12 grudnia 2023 r.
Brak zapewnienia ustawowych podstaw i trybu dochodzenia odszkodowania przez podmioty, które są zobowiązane do usunięcia i rozbiórki tablic i urządzeń reklamowych wzniesionych legalnie na terenie gminy.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Stanisław Piotrowicz
Bogdan Święczkowski
Rafał Wojciechowski(S)
K 6/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 grudnia 2023 r.
Przynależność do izby adwokackiej lub izby radców prawnych na podstawie kryterium miejsca położenia siedziby zawodowej lub miejsca zamieszkania.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski(S)
Piotr Pszczółkowski
Bartłomiej Sochański
Bogdan Święczkowski
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Jarosław Wyrembak
SK 77/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 6 grudnia 2023 r.
Wyłączenie możliwości złożenia wniosku o wyrażenie zgody na odbywanie kary w innym państwie członkowskim UE w odniesieniu do orzeczeń polskich sądów karnych wydanych przed 5 grudnia 2011 r.; brak kontroli instancyjnej.
Skład orzekający:
Bartłomiej Sochański(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
P 2/17
Wyrok z dnia 5 grudnia 2023 r.
Wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej dzierżawców lub zarządców obwodu łowieckiego za szkody wyrządzone w uprawach.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Bogdan Święczkowski
Jarosław Wyrembak(S)
SK 88/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 grudnia 2023 r.
Ograniczenie możliwości ubiegania się o zawarcie umowy najmu lokalu z mieszkaniowego zasobu m. st. Warszawy przez osobę bezdomną na podstawie kryterium zamieszkiwania w lokalu w rozumieniu ustawy o ochronie praw lokatorów.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Bogdan Święczkowski
Jarosław Wyrembak(S)
P 14/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 listopada 2023 r.
Działanie Sądu z urzędu w stosunku do pracownika reprezentowanego przez profesjonalnego pełnomocnika.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Piotr Pszczółkowski
Jakub Stelina(S)
P 9/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 listopada 2023 r.
Brak doprecyzowania znamienia określającego podmiot przestępstwa, o którym mowa w art. 91a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Piotr Pszczółkowski(S)
Jakub Stelina
Jarosław Wyrembak
K 8/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 22 listopada 2023 r.
Status prawy komornika sądowego.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski(S)
Andrzej Zielonacki
P 10/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 14 listopada 2023 r.
Niezamieszczenie przez pozwanego w pierwszym piśmie procesowym adresu poczty elektronicznej albo oświadczenia w przedmiocie braku takiego adresu jako brak formalny pisma uniemożliwiający nadanie mu prawidłowego biegu.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski(S)
SK 49/23
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 października 2023 r.
Obowiązkowe szczepienia ochronne.
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Stanisław Piotrowicz
Justyn Piskorski(S)
SK 86/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 października 2023 r.
Nabycie w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności przesyłu przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę przesyłowego.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych(S)
SK 23/19
Wyrok z dnia 18 października 2023 r.
Podatek od nieruchomości (wyodrębnienie garażu jako przedmiotu odrębnej własności).
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Jakub Stelina(S)
Bogdan Święczkowski
Jarosław Wyrembak
SK 27/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2023 r.
Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Wojciech Sych(S)
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 77/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 października 2023 r.
Nabycie w drodze zasiedzenia przed 3 sierpnia 2008 r. służebności przesyłu przez Skarb Państwa lub przedsiębiorcę przesyłowego.
Skład orzekający:
Zbigniew Jędrzejewski(P)
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Piotr Pszczółkowski
Wojciech Sych(S)
K 10/22
Postanowienie - umorzenie z dnia 4 października 2023 r.
Zróżnicowanie biernego prawa wyborczego wójtów, skazanych na karę inną niż kara pozbawienia wolności, w zależności od tego czy wyrok stał się prawomocny przed, czy po wejściu w życie ustawy nowelizującej ustawę – Kodeks wyborczy.
Skład orzekający:
Jakub Stelina(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Krystyna Pawłowicz
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
SK 105/20
Wyrok z dnia 4 października 2023 r.
Ograniczenie możliwości przyznania osobie, wobec której umorzono postępowanie karne, zwrotu poniesionych kosztów wynagrodzenia obrońcy jedynie do wysokości stawki minimalnej.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Bogdan Święczkowski
Andrzej Zielonacki(S)
SK 129/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 18 lipca 2023 r.
Nieoprocentowanie nadpłat zobowiązań podatkowych powstałych w wyniku uchylenia decyzji wymiarowych wydanych na podstawie niekonstytucyjnego przepisu.
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Mariusz Muszyński
Bogdan Święczkowski(S)
Andrzej Zielonacki
K 3/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 lipca 2023 r.
Art. 379 pkt 4 k.p.c. i art. 439 § 1 pkt 1 k.p.k. w odniesieniu do procedury powołania sędziego przez Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8.12.2017 r..
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Justyn Piskorski
Jakub Stelina
Rafał Wojciechowski
SK 91/20
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 lipca 2023 r.
Pobieranie wpisu stosunkowego od skargi kasacyjnej zaskarżającej wyrok sądu pierwszej instancji wydany na korzyść wnoszącego skargę, w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Rafał Wojciechowski
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej