Proszę czekać trwa pobieranie danych
Filtruj
Fraza:
Gdzie:
  • Wszędzie
  • Komparycja
  • Tenor
  • Uzasadnienie
  • - część historyczna
  • - część przed rozprawą
  • - część na rozprawie/posiedzeniu
  • - uzasadnienie prawne
  • Zdanie odrębne
odmiana słów:
bez frazy:
Wynik wyszukiwania
Orzeczenia
Drukuj
Orzeczenie
SK 19/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 3 grudnia 2019 r.
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego w przypadku uwzględnienia apelacji wniesionej wyłącznie co do kary .
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar(S)
Michał Warciński
Andrzej Zielonacki
SK 17/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 27 listopada 2019 r.
Doręczenie postanowienia z uzasadnieniem, gdy na postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym nie przysługuje środek zaskarżenia .
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Justyn Piskorski
Stanisław Rymar(S)
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
K 5/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 26 listopada 2019 r.
Brak kontroli sądowej nad wykonywaniem kontroli osobistej skazanego .
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
SK 6/18
Wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.
Kompetencja referendarza sądowego do orzekania o przyznaniu lub odmowie przyznania pomocy prawnej.
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Leon Kieres(S)
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Jarosław Wyrembak
SK 26/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 20 listopada 2019 r.
Żądanie naprawienia szkody z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich lub pokrewnych .
Skład orzekający:
Wojciech Sych(P)
Piotr Pszczółkowski(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Michał Warciński
K 4/17
Wyrok z dnia 20 listopada 2019 r.
Odpowiedzialność finansowa jednostek samorządu terytorialnego (samorządu województwa mazowieckiego jako podmiotu tworzącego) za stratę netto samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej .
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Mariusz Muszyński
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Andrzej Zielonacki
P 1/18
Wyrok z dnia 30 października 2019 r.
Brak możliwości złożenia pisma w postępowaniu administracyjnym w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w państwach członkowskich UE .
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski(S)
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 31/16
Wyrok z dnia 25 września 2019 r.
Zasady przyznawania prawa do wypłaty świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
SK 6/19
Postanowienie - umorzenie z dnia 17 lipca 2019 r.
Brak możliwości podlegania przez rolnika (prowadzącego obok gospodarstwa rolnego również działalność pozarolniczą) ubezpieczeniu wypadkowemu związanego z działalnością pozarolniczą.
Skład orzekający:
Jarosław Wyrembak(P)
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja(S)
Kp 2/18
Wyrok z dnia 17 lipca 2019 r.
Przewidziany termin wejścia w życie ustawy przed upływem terminu na podjęcie przez Prezydenta RP decyzji w sprawie jej podpisania.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki(S)
K 3/16
Wyrok z dnia 10 lipca 2019 r.
Tymczasowe aresztowanie - maksymalny czas trwania, zasady przedłużenia tymczasowego aresztowania (Uwaga! S 3/19 z 17.07.2019, OTK ZU A/2019, poz. 41).
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres(S)
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 14/18
Wyrok z dnia 3 lipca 2019 r.
Możliwość złożenia skargi na przewlekłość postępowania w postępowaniu klauzulowym.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Andrzej Zielonacki(S)
SK 20/18
Wyrok z dnia 3 lipca 2019 r.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe warunkująca przyznanie zasiłku chorobowego.
Skład orzekający:
Mariusz Muszyński(P)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Jarosław Wyrembak
SK 16/17
Wyrok z dnia 3 lipca 2019 r.
Podatek akcyzowy.
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Wojciech Sych
P 9/17
Postanowienie - umorzenie z dnia 11 czerwca 2019 r.
Mechanizm uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny .
Skład orzekający:
Piotr Tuleja(P)
Grzegorz Jędrejek
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
Michał Warciński
P 20/17
Wyrok z dnia 11 czerwca 2019 r.
Łączenie kar pozbawienia wolności i ograniczenia wolności.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Leon Kieres
Piotr Pszczółkowski(S)
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Piotr Tuleja
K 7/16
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 czerwca 2019 r.
Użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej.
Skład orzekający:
Julia Przyłębska(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Leon Kieres
Mariusz Muszyński
Justyn Piskorski
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
Piotr Tuleja
Michał Warciński
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
SK 29/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 5 czerwca 2019 r.
Uzależnienie dostępu skazanego do leków niewymagających recepty od pozytywnej opinii lekarza i zezwolenia dyrektora zakładu karnego.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Julia Przyłębska
Piotr Tuleja(S)
Jarosław Wyrembak
Andrzej Zielonacki
P 127/15
Postanowienie - umorzenie z dnia 29 maja 2019 r.
Odpowiedzialność solidarna zbywcy i nabywcy pojazdu wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę należnej składki ubezpieczeniowej.
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Grzegorz Jędrejek(S)
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar
Wojciech Sych
SK 26/17
Wyrok z dnia 15 maja 2019 r.
Brak możliwości zaskarżenia skargą kasacyjną postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę o wznowienie postępowania przed NSA, orzekającego po raz pierwszy w tym przedmiocie.
Skład orzekający:
Andrzej Zielonacki(P)
Grzegorz Jędrejek
Justyn Piskorski
Julia Przyłębska
Stanisław Rymar(S)
SK 31/17
Wyrok z dnia 15 maja 2019 r.
Prowadzenie egzekucji z nieruchomości w sytuacji, w której roszczenie wierzyciela uległo przedawnieniu, a właściciel nieruchomości obciążonej nie jest dłużnikiem osobistym.
Skład orzekający:
Justyn Piskorski(P)
Grzegorz Jędrejek
Leon Kieres(S)
Stanisław Rymar
Andrzej Zielonacki
K 45/16
Wyrok z dnia 8 maja 2019 r.
Odszkodowanie z tytułu uszkodzonych upraw lub płodów rolnych oraz zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich .
Skład orzekający:
Piotr Pszczółkowski(P)
Grzegorz Jędrejek
Mariusz Muszyński
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar(S)
K 14/17
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Kara łączna; Kodeks karny .
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Leon Kieres
Małgorzata Pyziak-Szafnicka(S)
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
SK 21/17
Wyrok z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Brak możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntu.
Skład orzekający:
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz(P)
Piotr Pszczółkowski
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Andrzej Zielonacki(S)
P 15/18
Postanowienie - umorzenie z dnia 10 kwietnia 2019 r.
Konieczność uzyskania postanowienia sądu wydanego na podstawie art. 199 k.c. w celu uzyskania zgody na wystąpienie z powództwem o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej lub jej części.
Skład orzekający:
Stanisław Rymar(P)
Grzegorz Jędrejek
Zbigniew Jędrzejewski
Julia Przyłębska
Michał Warciński(S)
LOADING
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej