Proszę czekać trwa pobieranie danych
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Postanowienie z dnia 16 czerwca 2020 r. sygn. akt SK 27/20
przewodniczący: Stanisław Piotrowicz
sprawozdawca: Julia Przyłębska
Komparycja
Tenor
postanawia
Uzasadnienie
I - część historyczna
II - uzasadnienie prawne
Rodzaj orzeczenia Postanowienie - umorzenie
Data 16 czerwca 2020
Miejsce publikacji
OTK ZU A/2020, poz. 24

24/A/2020

POSTANOWIENIE
z dnia 16 czerwca 2020 r.
Sygn. akt SK 27/20

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Piotrowicz - przewodniczący
Julia Przyłębska - sprawozdawca
Michał Warciński
Rafał Wojciechowski
Andrzej Zielonacki,
po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 czerwca 2020 r., skargi konstytucyjnej E.M. i D.M. o zbadanie zgodności:
1) art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151, ze zm.),
2) § 3 pkt 1 lit. a, pkt 2-7, pkt 8 lit. a-d, pkt 9, pkt 10, pkt 11 lit. a i pkt 12 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 849, ze zm.)
– z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
postanawia:
na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393) umorzyć postępowanie.
Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Uzasadnienie

I

1. E.M. i D.M. (dalej: skarżący) wnieśli 13 lutego 2018 r. (data nadania pisma) skargę konstytucyjną o stwierdzenie, że: 1) art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151, ze zm.; dalej: ustawa o zwalczaniu zakażeń); 2) § 3 pkt 1 lit. a, pkt 2-7, pkt 8 lit. a-d, pkt 9, pkt 10, pkt 11 lit. a i pkt 12 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 849, ze zm.; dalej: rozporządzenie) są niezgodne z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
2. Postanowieniem TK z 26 lutego 2020 r., sygn. Ts 27/18, niniejszej skardze konstytucyjnej został nadany dalszy bieg.
3. Minister Zdrowia w piśmie z 30 marca 2020 r. przedstawił stanowisko, że: 1) art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 ustawy o zwalczaniu zakażeń jest zgodny z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji; 2) § 3 pkt 1 lit. a, pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7, pkt 8 lit. a, b, c i d, pkt 9, pkt 10, pkt 11 lit. a i pkt 12 lit. a rozporządzenia są zgodne z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
4. Rzecznik Praw Dziecka w piśmie z 22 kwietnia 2020 r. przedstawił stanowisko, że: art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 2 ustawy o zwalczaniu zakażeń oraz § 3 pkt 1 lit. a, pkt 27, pkt 8 lit. a-d, pkt 9, pkt 10, pkt 11 lit. a i pkt 12 lit. a rozporządzenia są zgodne z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.
5. Pismem z dnia 2 czerwca 2020 r. skarżący cofnęli skargę konstytucyjną.

II

Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:
Zgodnie z art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2393; dalej: uotpTK) do rozpoczęcia rozprawy skarżący może wycofać skargę konstytucyjną. Pismem z 2 czerwca 2020 r. skarżący cofnęli skargę konstytucyjną.
W myśl art. 59 ust. 1 pkt 1 uotpTK cofnięcie skargi konstytucyjnej powoduje konieczność umorzenia postępowania.
Z powyższych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak w sentencji.
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej