Proszę czekać trwa pobieranie danych
Pobierz orzeczenie w formacie doc
Postanowienie z dnia 14 marca 2006 r. sygn. akt SK 45/04
przewodniczący: Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska
sprawozdawca: Janusz Niemcewicz
Komparycja
Tenor
postanawia
Uzasadnienie
- uzasadnienie prawne
Rodzaj orzeczenia Postanowienie dot. kosztów
Data 14 marca 2006
Miejsce publikacji
OTK ZU 3A/2006, poz. 33

33/3A/2006

POSTANOWIENIE
z dnia 14 marca 2006 r.
Sygn. akt SK 45/04

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska - przewodniczący
Wiesław Johann
Janusz Niemcewicz - sprawozdawca
Jerzy Stępień
Marian Zdyb,
po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 marca 2006 r., wniosku pełnomocnika skarżącego Stanisława Gebethnera o wydanie orzeczenia w sprawie zwrotu kosztów postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
postanawia:
nie uwzględnić wniosku.

Uzasadnienie:

Pełnomocnik skarżącego Stanisława Gebethnera wraz ze złożeniem skargi konstytucyjnej wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o orzeczenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania.
Wyrokiem z 7 lutego 2006 r. Trybunał Konstytucyjny nie uwzględnił skargi konstytucyjnej Stanisława Gebethnera.
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417; dalej: ustawy o TK) zwrot kosztów postępowania orzekany jest wraz z wyrokiem uwzględniającym skargę konstytucyjną. W razie nieuwzględnienia skargi konstytucyjnej Trybunał Konstytucyjny może orzec zwrot kosztów postępowania tylko „w uzasadnionych przypadkach” (art. 24 ust. 2 zd. 2 ustawy o TK). Orzeczenie takie ma jednak charakter wyjątkowy jako odstępstwo od zasady ogólnej wyrażonej w art. 24 ust. 2 zd. 1 ustawy o TK. Trybunał, rozpoznając wniosek w niniejszej sprawie, nie znalazł podstaw do uznania, że zachodzi „uzasadniony przypadek”, który przemawiałby za przyznaniem kosztów postępowania.
Z tych względów Trybunał Konstytucyjny postanowił jak w sentencji.
Exception '' occured!
Message:
StackTrace:
Twoja sesja wygasła!
Twoja sesja wygasła
musisz odświeżyć stronę klikając na przycisk poniżej